Въведение

„ЕГМ 2021“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството) е дружество вписано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 206465079 зачита правото на неприкостновеност на личния живот и данни на Вас, нашите клиенти и гарантира в максимална степен защитата на личните Ви данни. Настоящата политика за поверителност и защита на личните Ви данни е изготвена в съответствие с действащото българско и еропейско законодателство в областта на защита на личните данни /чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)/ и влиза в сила от 01.05.2021г.

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин http://maxair-bg.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на изрично получено съгласие от Вас, като наш клиент и изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас.

Ние събираме и обработваме личните Ви данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството,  за създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина. По отношение на сключване и изпълнение на договор от разстояние, счетоводни и статистически цели, обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите на обработване, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с по отношение на изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни органи.

Срокът на обработване на Вашите данни също е съобразен с целите на обработването и с нормативните изисквания за съхранение на счетоводна и данъчна информация. Определянето на конкретния срок за съхранение на Вашите лични данни е пряко обусловено от вида на отношенията, които сме установили с Вас и по повод които сме обработвали лични данни за Вас. Дружеството няма да съхранява Ваши лични данни по-дълго, отколкото е необходимо, и ще ги съхранява само във връзка с целите, за които са били събрани.

  • право на достъп до Вашите данни – при поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим информация за Вашите данни, които са в процес на обработване;
  • право на коригиране на Вашите данни – в случай че сметнете, че определени Ваши данни, които обработваме, вече не са актуални или са некоректни поради друга причина, Вие имате право да поискате коригиране на тези данни, които са в процес на обработване;
  • право на изтриване на Вашите данни (право “да бъдеш забравен“) – Вие имате право да поискате изтриване/заличаване на данните, които обработваме за Вас, като ние ще уважим Вашето искане само в случай че за нас вече не е налице законово основание да обработваме Вашите данни. Съответно, възможно да уважим и частично Вашето искане за изтриване/заличаване;
  • право на ограничаване на обработването – Вие имате възможност да упражните това право само когато сте оспорили точността на обработваните Ваши данни, като ограничаването на обработването може да бъде само за срока, в който проверяваме точността на Вашите данни; когато обработването е неправомерно, но Вие се противопоставяте на изтриването на данните; когато ние вече не се нуждаем от Вашите данни за целите на обработването, но Вие като субект на лични данни ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; когато сте възразили срещу обработването и се очаква проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси като субект на лични данни;
  • право на преносимост на данните – Вие можете да поискате от нас да прехвърлим всички или част от Вашите данни, които са в процес на обработване и които Вие лично/Вашия работодател сте ни предоставили, на Вас или на друг администратор във формат, пригоден за машинно четене, когато обработването на тези данни е на основание Вашето съгласие или на основание изпълнение на договор и когато обработването се осъществява с автоматизирани средства;
  • право на възражение срещу автоматизирано обработване на Вашите данни, срещу обработване чрез профилиране и срещу обработване за целите на директния маркетинг – предоставяме Ви възможност да упражните това Ваше право по всяко време и напълно безплатно;
  • право на информираност за нарушения на сигурността – Вие имате право да бъдете своевременно информирани за всяко нарушение на сигурността на Вашите данни и ние ще изпълним задължението си в тази връзка, като публикуваме на нашия уебсайт информация за всяко такова нарушение, както и може да Ви изпращаме информация по имейл, когато сте ни предоставили такъв и той е верен;
  • право на възражение срещу обработване за целите на директния маркетинг – Вие имате право, по всяко време и безплатно, да промените маркетинговите си предпочитания и да оттеглите вече дадено съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг или да възразите срещу такова обработване;
  • право да оттеглите дадено съгласие за обработване на лични данни – Вие имате право, по всяко време и безплатно, да оттеглите вече дадено от Вас съгласие за обработване на лични данни. Бихме желали да знаете, че съгласието Ви не е единственото основание за обработване на личните Ви данни, поради това е възможно да продължим да обработваме Ваши лични данни и след оттеглянето на Вашето съгласие.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения по отношение на оперирането с лични данни.